Algemene spelvoorwaarden - win een teamfiets van Jumbo-Visma

Maak kans op een Cervelo teamfiets van Team Jumbo-Visma!

Algemene spelvoorwaarden voor: 'Maak kans op een Cervelo teamfiets Team Jumbo-Visma!'.

1. Algemeen 

1.1. Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Hearst Magazines Netherlands B.V., Moersmanskkade 500, 1013 BC Amsterdam (hierna: “Aanbieder”) georganiseerde actie Maak kans op een Cervelo teamfiets Team Jumbo-Visma! (hierna: de “Actie”), ter promotie van 'Heineken 0.0' waarbij 1 winnaar kans maakt op een tweedehands Cervelo Teamfiets wielerploeg Jumbo-Visma.  

1.2. De Actie is specifiek bedoeld voor deelnemers vanaf 18 jaar woonachtig in Nederland (hierna: de “Deelnemer”). 

1.3. De Actie wordt georganiseerd van 27-5-2022 tot en met 30-6-2022. Anders dan op deze datum kan niet worden meegedongen naar een prijs.   

1.4. Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Deelnemers. 

 

2. Deelname: 

2.1. De Actie bestaat uit het achterlaten van de gegevens van Deelnemer die bestaan uit de Voornaam, achternaam, maat van de fiets, e-mailadres, geboortedatum, woonadres, Bicycling opt-ins van Deelnemer. 

2.2. Deelnemers dingen alleen mee naar een prijs indien aan alle onderdelen van de Actie als beschreven in artikel 2.1 is voldaan. 

2.3.  Deelnemer kan slechts eenmalig meedoen aan de Actie en staat ervoor in dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. 

2.4.Deelname aan de Actie is kosteloos.  

2.5. De Aanbieder is gerechtigd Deelnemer uit te sluiten van de Actie indien Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen of in strijd met de Spelvoorwaarden handelt dan wel indien het verloop van de Actie op oneerlijke wijze door Deelnemer is beïnvloed. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de Deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.  

 

3. Prijs en uitreiking: 

3.1. Indien Deelnemers voldoen aan de voorwaarden uit de Spelvoorwaarden, maakt 1 person kans op 'een tweedehands Cervelo Teamfiets van Team Jumbo-Visma, beschikbaar in de maten: 48, 51, 54, 56, 58' met een nieuwwaarde van verkoopadviesprijs € 10.990. Hier betreft het een tweedehands Cervelo R5 óf S5 afgemonteerd met Shimano Dura-Ace Di2 óf Shimano Ultegra Di2. Op basis van beschikbaarheid en in overleg met de winnaar wordt de definitieve keuze gemaakt. De Cervelo Teamfietsen zijn bezit is geweest van en zijn bereden door renners van Team Jumbo Visma. (hierna: de “Prijs”). 

3.2. De prijswinnaars worden door middel van loting uit alle Deelnemers getrokken. De selectie vindt plaats op vrijdag 1 juli 2022. De bekendmaking zal plaatsvinden op diezelfde dag: 1-7-2022 plaatsvinden.   

3.3. De Prijs word aan het einde van het seizoen (December) door een medewerker van Bicycling NL persoonlijk overhandigd aan de prijswinnaar op een overeengekomen datum, tijdstip en locatie. Indien prijzen om welke reden dan ook niet aan een prijswinnaar kunnen worden uitgekeerd, behoudt Aanbieder zich het recht voor om een nieuwe prijswinnaar te trekken. 

3.4. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.  

  

4. Persoonsgegevens 

4.1. Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de Actie te kunnen deelnemen. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ter realisatie van de Actie en de daaruit voortvloeiende prijsuitreiking.  

4.2. Deelnemer erkent door deelname aan de prijsvraag op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet in de privacy policy

 

5. Aansprakelijkheid: 

5.1. Deelname aan de Actie geschiedt voor eigen risico. Aanbieder en door haar ingeschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van i) deelname aan de Actie, ii) het onvermogen deel te nemen, iii) uitslagen van de Actie. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.  

5.2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de Aanbieder voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Aanbieder tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert. 

5.3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor de opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inschrijvingen of andere wijze van verlies van dergelijke gegevens. 

 

6. Toepasselijk recht en forumkeuze: 

6.1. Op deze Spelvoorwaarden, alsmede de Actie en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

6.2. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met Gedragscode Promotionele Kansspelen.  

6.3. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Aanbieder.  

6.4. In geval van klachten of opmerkingen ten aanzien van de Actie kan contact opgenomen worden met via redactie@bicycling.nl. 

 

Deze Spelvoorwaarden zijn opgesteld op 24-5-2022