Algemene voorwaarden 'Maak je fietsdroom waar' met Alpecin

Algemene spelvoorwaarden voor winactie ‘Maak je fietsdroom waar'.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Hearst Magazines Netherlands B.V., Moersmanskkade 500, 1013 BC Amsterdam (hierna: “Aanbieder”) georganiseerde winactie (hierna: de “Actie”), ter promotie van Alpecin waarbij deelnemers kans maken om hun Fietsdroom waar de maken. Daarbij wordt de winnaar tevens geportretteerd in Bicycling Magazine (NL).

1.2. De Actie is specifiek bedoeld voor deelnemers vanaf 18 jaar woonachtig in Nederland (hierna: de “Deelnemer”). Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders, voogd of wettelijk vertegenwoordiger om mee te doen met de Actie.

1.3. De Actie wordt georganiseerd van 22 november tot 15 december 2022. Anders dan op deze datum kan door de genomineerden niet worden meegedongen naar de prijs.

1.4. Een driekoppige jury van Bicycling en Alpecin bepaalt wie de winnaar wordt en welke fietsdroom in vervulling kan gaan.

1.5. Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Deelnemers.

 

2. Deelname:

2.1. De Actie bestaat uit het opgeven van voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en tekst waarin de fietsdroom en motivatie kenbaar worde gemaakt. Almede de nodige vinkjes ten behoeve van de privacy.

2.2. Deelnemers dingen alleen mee naar een prijs indien door de deelnemer in kwestie aan alle onderdelen van de Actie als beschreven in artikel 2.1 is voldaan.

2.3.  Deelnemer kan slechts eenmalig deelnemen als de verstrekte gegevens juist en volledig zijn ingevuld.

2.4. Deelname aan de Actie is kosteloos.

2.5. De Aanbieder is gerechtigd Deelnemer uit te sluiten van de Actie indien Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen of in strijd met de Spelvoorwaarden handelt dan wel indien het verloop van de Actie op oneerlijke wijze door Deelnemer is beïnvloed. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de Deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.

 

3. Prijs en uitreiking:

3.1.  Alleen de deelnemer aan de actie maakt door middel van de aanmelding kans op de prijs. De winnaar zal door de keuze van de jury bekend worden. (hierna: de “Prijs”).

3.2. De winnaar zal al woensdag 4 januari bekend gemaakt worden.

3.3. De prijswinnaar wordt middels een email en/of telefoontje op de hoogte gebracht.

3.3. De Prijs wordt in overeenstemming met de winnaar uitgekeerd en in ontvangst genomen. Indien prijzen om welke reden dan ook niet aan een prijswinnaar kunnen worden uitgekeerd, behoudt Aanbieder zich het recht voor om een nieuwe prijswinnaar te trekken.

3.4. De Prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.

 

4. Persoonsgegevens

4.1. Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de Actie te kunnen deelnemen. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ter realisatie van de Actie en de daaruit voortvloeiende prijsuitreiking.

4.2. Deelnemer erkent door deelname aan de prijsvraag op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet in de privacy policy.

 

5. Aansprakelijkheid:

5.1. Deelname aan de Actie geschiedt voor eigen risico. Aanbieder en door haar ingeschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van i) deelname aan de Actie, ii) het onvermogen deel te nemen, iii) uitslagen van de Actie. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

5.2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de Aanbieder voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Aanbieder tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

5.3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor de opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inschrijvingen of andere wijze van verlies van dergelijke gegevens.

 

6. Toepasselijk recht en forumkeuze:

6.1. Op deze Spelvoorwaarden, alsmede de Actie en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met Gedragscode Promotionele Kansspelen.

6.3. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Aanbieder.

6.4. In geval van klachten of opmerkingen ten aanzien van de Actie kan contact opgenomen worden met redactie@bicycling.nl

 

Deze Spelvoorwaarden zijn opgesteld op 18 november 2022.