Fietser van het Jaar 2020 - Bicycling

Algemene spelvoorwaarden voor de Fietser van het Jaar 2020 verkiezing - Bicycling

1. Algemeen

1.1.         Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Hearst Magazines Netherlands B.V., Moermanskkade 500, 1013 BC Amsterdam (hierna: “Aanbieder”) georganiseerde actie Fietser van het Jaar 2020 (hierna: de “Actie”).

1.2.         De Actie is specifiek bedoeld voor deelnemers vanaf 12 jaar woonachtig in Nederland en/of België (hierna: de “Deelnemer”). 

1.3          De Actie wordt georganiseerd van 18 december 2020 tot en met 30 december 2020. Anders dan op deze datum kan niet worden gestemd. 

1.4          Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Deelnemers.

 

2. Deelname:

2.1.         De Actie bestaat uit het achterlaten van de gegevens van de stemmer die bestaan uit de voornaam, achternaam, e-mailadres en het uitbrengen van de stem op de genomineerde

2.2.         Genomineerden dingen alleen mee naar een prijs indien door de stemmers aan alle onderdelen van de Actie als beschreven in artikel 2.1 is voldaan.

2.3.         De stemmer kan slechts eenmalig meedoen aan de Actie en staat er voor in dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn.

2.4.         Deelname aan de Actie is kosteloos.

2.5          De Aanbieder is gerechtigd Deelnemer uit te sluiten van de Actie indien Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen of in strijd met de Spelvoorwaarden handelt dan wel indien het verloop van de Actie op oneerlijke wijze door Deelnemer is beïnvloed. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de Deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.

 

3. Prijs en uitreiking:

3.1.         Indien Deelnemers voldoen aan de voorwaarden uit de Spelvoorwaarden, maakt één van de genomineerden kans op de titel Fietser van het Jaar 2020 met daarbij een fotoshoot én interview dat wordt gepubliceerd in het eerste nummer van Bicycling 2021. (hierna: de “Prijs”). De winnaar ontvangt ook een waardecheck ter waarden van €500 van het Shimano Service Center.

3.2          De prijswinnaar wordt gekozen op basis van de stemmen die worden uitgebracht in het stemformulier Fietser van het jaar 2020. De prijswinnaar wordt in de tweede week van januari bekend gemaakt en op de hoogte gebracht voor het inplannen van de fotoshoot. Op maandag 4 januari 2020 wordt de winnaar publiekelijk bekendgemaakt. Winnaar dient beschikbaar te zijn voor de fotoshoot en uitreiking. Indien prijzen om welke reden dan ook niet aan een prijswinnaar kunnen worden uitgekeerd, behoudt Aanbieder zich het recht voor om een nieuwe prijswinnaar te trekken.

3.3          De prijswinnaar wordt op 4 januari 2021 bekend gemaakt via de website www.bicycling.nl en de bijbehorende Social Media. Indien prijzen om welke reden dan ook niet aan een prijswinnaar kunnen worden uitgekeerd, behoudt Aanbieder zich het recht voor om een nieuwe prijswinnaar te trekken.

3.3.         De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.  

 

4. Persoonsgegevens

4.1.         Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de Actie te kunnen deelnemen. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ter realisatie van de Actie en de daaruit voortvloeiende prijsuitreiking.

4.2          Deelnemer erkent door deelname aan de prijsvraag op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet in de privacy policy.

 

5. Aansprakelijkheid:

5.1.         Deelname aan de Actie geschiedt voor eigen risico. Aanbieder en door haar ingeschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van i) deelname aan de Actie, ii) het onvermogen deel te nemen, iii) uitslagen van de Actie. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

5.2.         Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de Aanbieder voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Aanbieder tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

5.3.         Aanbieder is niet aansprakelijk voor de opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inschrijvingen of andere wijze van verlies van dergelijke gegevens.

 

6. Toepasselijk recht en forumkeuze:

6.1.         Op deze Spelvoorwaarden, alsmede de Actie en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2          Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met Gedragscode Promotionele Kansspelen.

6.3          Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Aanbieder.

6.4          In geval van klachten of opmerkingen ten aanzien van de Actie kan contact opgenomen worden met via redactie@bicycling.nl

6. Toepasselijk recht en forumkeuze: 

6.1. Op deze Spelvoorwaarden, alsmede de Actie en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

6.2. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met Gedragscode Promotionele Kansspelen.  

6.3. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Aanbieder.  

6.4. In geval van klachten of opmerkingen ten aanzien van de Actie kan contact opgenomen worden met via online@bicycling.nl. 

 

Deze Spelvoorwaarden zijn opgesteld op 16-12-2020